Gallery

2024 한국방송미디어공학회 (24.06.25 - 24.06.28)

2024 KCC (24.06.25 - 24.06.28)

2024 KCC (24.06.25 - 24.06.28)

2024 KCC (24.06.25 - 24.06.28)

2024 한국방송미디어공학회 (24.06.25 - 24.06.28)

2024 한국방송미디어공학회 (24.06.25 - 24.06.28)

2024 한국방송미디어공학회 (24.06.25 - 24.06.28)

2024 하계 워크샵 (24.06.25 - 24.06.28)

2024 하계 워크샵 (24.06.25 - 24.06.28)

2024 하계 워크샵 (24.06.25 - 24.06.28)

2024 하계 워크샵 (24.06.25 - 24.06.28)

2024 하계 워크샵 (24.06.25 - 24.06.28)

2024 하계 워크샵 (24.06.25 - 24.06.28)

2024 하계 워크샵 (24.06.25 - 24.06.28)

2024 하계 워크샵 (24.06.25 - 24.06.28)

2024 스승의 날 (24.05.15)

2024 스승의 날 (24.05.15)

2024 스승의 날 (24.05.15)

ICASSP 2024 (24.04.14 -  24.04.19)

ICASSP 2024 (24.04.14 -  24.04.19)

ICASSP 2024 (24.04.14 -  24.04.19)

ICASSP 2024 (24.04.14 -  24.04.19)

ICASSP 2024 (24.04.14 -  24.04.19)

ICASSP 2024 (24.04.14 -  24.04.19)

KSC 2023 (23.12.20 -  23.12.22)

KSC 2023 (23.12.20 -  23.12.22)

ACM MM2023 (23.10.29 -  23.11.02)

ACM MM2023 (23.10.29 -  23.11.02)

ACM MM2023 (23.10.29 -  23.11.02)

ACM MM2023 (23.10.29 -  23.11.02)

ICCV 2023 (23.10.04)

ICCV 2023 (23.10.04)

ICCV 2023 (23.10.03)

ICCV 2023 (23.10.03)

한국방송미디어공학회 하계학술대회 2023 (우수상)

한국방송미디어공학회 하계학술대회 2023 (23.06.30)

2023 하계 석사 엠티  (23.06.29)

2023 하계 석사 엠티  (23.06.29)

한국방송미디어공학회 하계학술대회 2023 발표 (23.06.30, 박규리)

한국방송미디어공학회 하계학술대회 2023 발표 (23.06.29, 오영민)

IPIU 2023 신진연구자 (김정욱 교수) (23.02.08)

IPIU 2023 신진연구자 (23.02.08)

Visual AI 연구실 2023 동계 엠티 (23.01.31 ~ 23.02.01)

Visual AI 연구실 2023 동계 엠티 (23.01.31 ~ 23.02.01)

Visual AI 연구실 2023 동계 엠티 (23.01.31 ~ 23.02.01)

Visual AI 연구실 2023 동계 엠티 (23.01.31 ~ 23.02.01)

동탄 호수공원 나들이 (22.12.27)

동탄 호수공원 나들이 (22.12.27)